İDEALİST

Erkanıharbiye mektebini bitirir bitirmez, staj bahanesiyle Şam’da V.ordu merkezine sürülmüştü.O sırada, mensup olduğu süvari alayı, havran’da patlak veren bir isyanı bastırmaya sevkedilirken, Mustafa Kemal, Şam’da alıkonmak istenmişti.

Bu hareket, çok ağırına gitti.Kıtasiyle beraber sevkini istemek için, alay kumandanına müracat etti.Alay kumandanı:

-Siz bu alayda stajyersiniz! Kumanda ettiğiniz bölüğün asıl kumandanı vazifesi başına geçmiştir.Harekata o gidecektir!.. Zaten siz erkanıharp zabitisiniz.böylece çetin işlere gelemezsiniz.Biz, sizi istirahat edin diye Şam’da bıraktık.Merak etmeyin, maaşınız verilecektir.

Deyince büsbütün sinirlenmiş.Fırka kumandanından da birşey çıkmayacağını düşünerek, ordu kumandanı müşür Hakkı paşa’ya başvurmak teşebbüsünde bulunmuş, fakat onun tarafından da kabul edilmediğini görünce, arkadaşı Müfit’le beraber, atlarına binerek, habersizce, havran’a gitmişler,hareketa iştirak ederek yararlıklar göstermişlerdir.

Şam’a dönüşlerde, karşlaştığı muameleyi bir türlü af ve hazmedemeyen Mustafa Kemal, bir gün çarşıda dolaşırken, tesadüfen girdiği bir dükkanda, tanıştığı –Bu dükkanın sahibi– tüccardan –bilahare Çorum mebusu olan- doktor Mustafa Cantekin ile ahbaplığı ilerletince, doktorun kendisine

-İhtilal yapmak lazım!.. Bu idareden başka türlü kurtulunmaz.Ben tıbbiye’nin son sınıfındayken bu emeli takip ettiğim için hapse tıkıldım, sonra, işte böyle sürüldüm.Benim kafamda birçok arkadaşlar var.Behemehal ihtilal yapmak lazım.Bu yolda ölmekten bile çekinmem!.. deyince, Mustafa Kemal’in verdiği cevap:

-Hayır, mesele ölmekle bitmez!… Asıl ölmeden evvel, idealimizi yaratmak, tahakkuk ettirmek ve yerleştirmek şarttır!..

Olşmuştu.Bu 1905 senesinde oluyordu.Ve o gece, orada Mustafa Kemal, üç kafadar arkadaşıyla inkilap yolundaki ilk adımını atarak,(Vatan ve Hürriyet) cemiyetini kurmuştu.

BANOĞLU, AGE, S: 72-73

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.