Batı Cephesindeki Gelişmeler Ve Birinci İnönü Zaferi

Ethem Ve Kardeşleri Zaman Kazanmak İçin Bizi Yanıltmaya Çalışıyorlardı Gerçekte mesele çözülmemişti. Yapacağım açıklamalardan anlaşılacaktır ki, Ethem Bey ve kardeşleri zaman kazanmak için bizi yanıltmaya çalışıyorlardı.Maksatları mümkün olabildiği kadar yeniden kuvvet toplamak; Düzce’de bulunan Sarı Efe kuvvetleriyle Lefke’de bulunan Gök Bayrak taburunun kendilerine katılmasını ve Demirci Mehmet Efe’nin de kendileriyle birlikte isyan etmesini sağlamak; bir […] Read More

İstanbul Hükümetinin Ankara İle Temas Arayışları

Görünüşte Bizim İçin Yumuşak Sayılan Bir Politika İle, Bizi İçten Yıkma Teşebbüsü Saygıdeğer Efendiler, burada bir an durarak bakışlarımızı İstanbul’a çevirelim. Damat Ferit Paşa Hükûmeti’nin her türlü düşmanla ortak olan silâhla sonuç alma plânı uygulamada başarı kazanamamıştı. İç isyanlara karşı koyduk ve direndik. Yunan taaruzu en sonunda bir hatta durdu. Yunanlıların ondan sonraki hareketleri de […] Read More

Londra Konferansı Ve İkinci İnönü Zaferi

Londra Konferansına Katılacak Olan Delegeler Doğrudan Doğruya Milli İradeyi Temsil Eden Büyük Millet Meclisi’nce Seçilmelidir Şimdi, arzu buyurursanız İstanbul ile haberleşmeye de devam edelim : Tevfik Paşa , 27 Ocak tarihli bir telgrafı ile Büyük Millet tekrar etti. Bakanlar Kurulu Başkanlığı’ndan şu cevap verildi : Ankara, 30.01.1921 İstanbul’da Tevfik Paşa Hazretleri’ne İtilâf Devletleri politikasında Türkiye […] Read More

Sakarya Meydan Muharebesi Ve Müteakip Gelişmeler

Sakarya Meydan Muharebesi Saygıdeğer Efendiler, olayları Sakarya Meydan Muharebesi’ne getirmek istiyorum. Fakat, bunun için müsaade buyurursanız, ufak bir giriş yapacağım. İkinci İnönü Muharebesi’nden sonra, üç ay kadar bir zaman geçti. Ondan sonra 10 Temmuz 1921 tarihinde, Yunan ordusu yeniden cephemize genel taarruza girişti. Bu tarihten önceki günlerde tarafların durumu şöyleydi: Bizim ordumuz, başlıca Eskişehir ve […] Read More

Büyük Taarruz Ve Başkomutnalık Savaşı Ve Mudanya Konferansı

Tarruz Kararı Gerçekte ordumuz ihtiyaçlarını ve eksiklerini tamamlamak üzere bulunuyordu. Ben, daha Haziran ortalarında taarruza karar vermiştim. Bu kararımı yalnız Cephe Komutanı ile Genelkurmay Başkanı ve Millî Savunma Bakanı biliyorlardı. Bildirdiğim tarihlerde bir geziyi vesile ederek İzmit – Adapazarı yönüne hareket ettiğim zaman, Ankara’da Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa Hazretleri’yle görüştükten sonra, o zaman Millî Savunma […] Read More

Lozan Barış Konferansı Ve Saltanatın Kaldırılmasına İlişkin Gelişmeler, Hilafet Meselesi

Barış Konferansı’na Gönderdiğimiz Delegeler Refet Paşa’ya görev verilmesi, daha sonra Ankara’dan Bursa’ya gidişim sırasında oldu.Efendiler, İzmir’den Ankara’ya dönüşümde, başlıca Mudanya Konferansı görüşmeleriyle uğraşıldı. Bir yandan da Bakanlar Kurulu’nda, Meclis’te ve komisyonlarda Barış Konferansı’na gönderilebilecek delegeler hey’eti söz konusu oluyordu. Bakanlar Kumlu Başkanı Rauf Bey, Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey ve Sağlık Bakanı bulunan Rıza Nur […] Read More

Halk Partisinin Kuruluş Çalışmaları, Lozan Barış Antlaşması Ve Müteakip Gelişmeler

Halk Partisi’ni Kurma Teşebbüsü Saygıdeğer Efendiler, her yerde, siyasî parti kurma konusunda da halkla uzun sohbetler yaptım. 7 Aralık 1922 tarihinde, Ankara basını vasıtasıyla, halkçılık ilkesine dayanan ve Halk Partisi adını taşıyan siyasî bir parti kurmak niyetinde olduğumu açıklayarak, bu partinin nasıl bir program yapması gerekeceği konusunda, bütün vatanseverlerin, ilim ve fen adamlarının yardım ve […] Read More

Cumhuriyet’in İlanı

Cumhuriyet’in İlanı Kararını Nerede Ve Kimlere Söyledim Yemek sırasında : “Yarın Cumhuriyet ilân edeceğiz” dedim. Orada bulunan arkadaşlar, derhal düşünceme katıldılar. Yemeği bıraktık. O dakikadan itibaren, nasıl hareket edileceği konusunda kısa bir program yaparak arkadaşları görevlendirdim. Yaptığım programın ve verdiğim talimatın uygulanışını göreceksiniz! Efendiler, görüyorsunuz ki, Cumhuriyet ilânına karar vermek için Ankara’da bulunan bütün arkadaşlarımı […] Read More

Hilafetin Kaldırılması

Hilafeti Kaldırmanın Zamanıda Gelmişti Saygıdeğer Efendiler, her meselede ve her uygulama safhasında kendisini söz konusu ettirmiş olan Halife’ye ve hilâfet’e bir defa daha dokunacağım. 1924 yılı başında, büyük çapta bir ordu harp oyunu yapılması kararlaştırılmıştı. Bu harp oyununu İzmir’de yapacaktık. Bu münasebetle 1924 yılının Ocak ayı başında, İzmir’e gittim. Orada iki ay kadar kaldım. Hilâfet’in […] Read More

Cumhuriyete Karşı İç Muhalefet, Paşalar Mücadelesi Ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Olayı

Başarısızlığa Uğratılan Büyük Bir Komplo Şimdi, saygıdeğer Efendiler, isterseniz, size, büyük bir “komplo” konusunda bilgi vereyim. 1924 yılı Ekiminin 26′ ncı günü, geç vakit, Birinci Ordu Müfettişi’nin Müfettişlikten istifa ettiği bildirildi. Müfettiş Paşa’nın, Genelkurmay Başkanlığı’na verdiği istifa yazısı şudur : Genelkurmay Başkanlığına Bir yıllık ordu müfettişliğim boyunca, gerek teftişlerim sonunda verdiğim raporların ve gerekse ordumuzun […] Read More